2017 ජය ශ්‍රී මහා බෝධි විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින මහා පින්කම