ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2017 උදුවප් පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන

on .

The Unduvap Fullmoon Poya Day Religious Programme of Anuradhapura Mahaviharaya will be held during the whole day on 03rd December 2017 at the Sannipatha Shala under the advice and guidance of Atamasthanadhipathi Ven. Dr. Pallegama Siriniwasa Nayaka Thero. The religious programme including the Observance of Seela, Dhamma Talks, Dhamma Discussions, Meditation and Bodhi Pooja will be conducted by the venerable Bhikkhus learned in Dhamma as well as famous scholars in the island.


ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2017 උදුවප් පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන:

පෙ.ව. 06.00 අටසිල් සමාදන්වීම
පෙ.ව. 06.30 බුද්ධ පූජාව
පෙ.ව. 07.00 හීල් දානය
පෙ.ව. 08.00

ධර්ම දේශනාව - 01
මාතෘකාව: "දුමින්දාගමනය සහ ලාංකීය සමාජය"
පූජ්‍ය ආචාර්ය තුඹුල්ලේ සීලක්ඛන්ධාභිධාන නාහිමි
ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහෝපාධ්‍යාය

පෙ.ව. 09.00 ධර්ම දේශනාවට අදාළ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම
පෙ.ව. 09.15

ගිහි දේශනය
මාතෘකාව : "ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් සඳහා බෞද්ධ විධික්‍රම
දේශක : පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ සහ උපදේශන මනෝවිද්‍යා අංශයේ අංශාධිපති සහකා මහාචාර්ය සරත් චන්ද්‍රසේකර මහතා

පෙ.ව. 10.30 බුද්ධ පුජාව
පෙ.ව. 11.00 දහවල් දානය සඳහා විවේකය
දහවල් 12.00

ජාතක කතා දේශනාව
භාණක : පූජ්‍ය රාජකීය පණ්ඩිත අංකුඹුරේ රේවත හිමි

ප.ව. 01.00

ධර්ම දේශනාව 02
මාතෘකාව : “යතා අගාරං දුච්ඡන්නං යතා අගාරං සුච්ඡන්නං” (යමක වග්ගය 13-14 ගාථා)

දේශකයානෝපූජ්‍ය ආචාර්ය කල්ලංවියේ රතනසිරි හිමි.
පාලි අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය

ප.ව. 02.00 ධර්ම දේශනාවට අදාළ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම
ප.ව. 02.15 ගිලම්පස විවේකය
ප.ව. 02.45

දම්සභා මණ්ඩපය
මාතෘකාව : "බෝධිය සහ බෝධි පාක්ෂික ධර්ම."
සහභාගිත්වය :
දර්ශණපති පූජ්‍ය කිරම විමලතිස්ස හිමි. (ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය)
ශාස්ත්‍රපති වඩුගේ කරුණාරත්න මැතිතුමා
ශාස්ත්‍රපති ඊ එම් ධර්මවර්ධන මැතිතුමා

ප.ව. 04.00

භාවනා වැඩ සටහන
මෙහෙයවීම : ශාස්ත්‍රපති ඉපලව පේමානන්ද හිමි.
ආචාර්ය - කිරළෝගම සුබෝධි මහා විද්‍යාලය

ප.ව. 05.00

බෝධි පූජාව
මෙහෙයවීම : ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කෙහෙල්වල රේවත හිමි

ප.ව. 05.55

සිල් පවාරණය


කනුබිච්චියේ රතනජොති හිමි මහාවිහාරයේ 2017 උදුවප් පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණ කටයුතු භාරව කටයුතු කරයි