ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2018 දුරුතු පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන

on .

The Duruthu Fullmoon Poya Day Religious Programme of Anuradhapura Mahaviharaya will be held during the whole day on 01st January 2018 at the Sannipatha Shala under the advice and guidance of Atamasthanadhipathi Ven. Dr. Pallegama Siriniwasa Nayaka Thero. The religious programme including the Observance of Seela, Dhamma Talks, Dhamma Discussions, Meditation and Bodhi Pooja will be conducted by the venerable Bhikkhus learned in Dhamma as well as famous scholars in the island.


ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2018 දුරුතු පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන:

පෙ.ව. 06.00 අටසිල් සමාදන්වීම
පෙ.ව. 06.30 බුද්ධ පූජාව
පෙ.ව. 07.00 හීල් දානය
පෙ.ව. 08.00

ධර්ම දේශනාව - 01
මාතෘකාව: "කළගුණ සැලකීම"
පූජ්‍ය මැදමහනුවර ධම්මසිරි හිමි
ශ්‍රී ලංකා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා විශේෂවේදී ශාස්ත්‍රපති මල්වතු විහාරවාසී

පෙ.ව. 09.00 ධර්ම දේශනාවට අදාළ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම
පෙ.ව. 09.15

ගිහි දේශනය
මාතෘකාව : "බෝධි සංස්කෘතිය"
දේශක : ශාස්ත්‍රපති වඩුගේ කරුණාරත්න මැතිතුමා

පෙ.ව. 10.30 බුද්ධ පුජාව
පෙ.ව. 11.00 දහවල් දානය සඳහා විවේකය
දහවල් 12.00

ජාතක කතා දේශනාව
භාණක : පූජ්‍ය රාජකීය පණ්ඩිත අංකුඹුරේ රේවත හිමි

ප.ව. 01.00

ධර්ම දේශනාව 02
මාතෘකාව : “ඉධ සොචති පෙච්ච සොචති” (යමක වග්ගය 15 ගාථා)

දේශකයානෝ: පූජ්‍ය දංගස්වැවේ වජිරඤාණ හිමි.
ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය

ප.ව. 02.00 ධර්ම දේශනාවට අදාළ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම
ප.ව. 02.15 ගිලම්පස විවේකය
ප.ව. 02.45

දම්සභා මණ්ඩපය
මාතෘකාව : "බෝධීන් වහන්සේ හට පවත්වන පූජා විධි."
සහභාගිත්වය :
ලංකාරාමාධිකාරී පූජ්‍ය රැලපනාවේ ධම්මජෝති නාහිමි.
වෛද්‍ය භාතිය සුමිත්‍රාරච්චි මැතිතුමා
ශාස්ත්‍රපති සම්පත් බංඩාර මැතිතුමා

ප.ව. 04.00

භාවනා වැඩ සටහන
මෙහෙයවීම : ශාස්ත්‍රපති ඉපලව පේමානන්ද හිමි.
ආචාර්ය - කිරළෝගම සුබෝධි මහා විද්‍යාලය

ප.ව. 05.00

බෝධි පූජාව
මෙහෙයවීම : ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කෙහෙල්වල රේවත හිමි

ප.ව. 05.55

සිල් පවාරණය


මහාවිහාරයේ 2018 දුරුතු පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණ කටයුතු භාරව කටයුතු කරයි