2018 මැදින් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 01

2018 මැදින් පුන් පොහෝ දින දම් සභා මණ්ඩපය

2018 මැදින් පුන් පොහෝ දින ජාතක කතා දේශනය

2018 නවම් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 01

2018 නවම් පුන් පොහෝ දින දම් සභා මණ්ඩපය

2018 නවම් පුන් පොහෝ දින ජාතක කතා දේශනය

2018 දුරුතු පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 01

2018 දුරුතු පුන් පොහෝ දින දම් සභා මණ්ඩපය

2017 උදුවප් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 01

2017 ඉල් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 01

2017 ඉල් පුන් පොහෝ දින දම් සභා මණ්ඩපය

2017 වප් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 01

2017 වප් පුන් පොහෝ දින දම් සභා මණ්ඩපය

2018 මැදින් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 02

2018 මැදින් පුන් පොහෝ දින ගිහි දේශනය

2018 නවම් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 02

2018 නවම් පුන් පොහෝ දින ගිහි දේශනය

2018 දුරුතු පුන් පොහෝ දින ජාතක කතා දේශනය

2018 දුරුතු පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 02

2018 දුරුතු පුන් පොහෝ දින ගිහි දේශනය

2017 උඳුවප් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 02

2017 ඉල් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 02

2017 ඉල් පුන් පොහෝ දින ගිහි දේශනය

2017 වප් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන 02

2017 වප් පුන් පොහෝ දින ගිහි දේශනය